logoAugenAuf

Interaktivní průvodce

po městě Ústí nad Labem

Interaktive Stadtkarte

Ústí nad Labem/Aussig

O projektu Otevři oči – průvodce po městě jinak

Interaktivní průvodce po městě vytvořila skupina mladých lidí z České republiky a Německa, pro které Ústí nad Labem není jen město na trase mezi Prahou a Berlínem. Ve svých článcích zprostředkovávají svůj osobitý pohled na místa a události v severočeské metropoli, na které by při návštěvě města byla škoda zapomenout.

Über das Projekt Augen auf – Interaktive Stadtkarte der besonderen Art

Die Interaktive Stadtkarte wurde von einer Gruppe junger Leute aus Deutschland und Tschechien gestaltet, für die Ústí nad Labem nicht nur eine beliebige Stadt zwischen Dresden und Prag ist. In ihren Artikeln vermitteln die „Nachwuchsjournalisten“ ihre eigenen Ansichten und Erfahrungen zu Themen, Orten und Veranstaltungen rund um die nordböhmische Metropole an der Elbe.

Setkání tvůrčího týmu 26.-29. července 2012 v Ústí nad Labem

Texty a fotografie, ze kterých se skládá interaktivní průvodce, vytvořil česko-německých tvůrčí tým v průběhu čtyřdenního semináře. Prostřednictvím městské ralley a odborných přednášek se účastníci seznámili s Ústím nad Labem a našli inspiraci pro své články. Při workshopu profesionální novinářky Báry Procházkové se naučili psát v mateřském jazyce jako skuteční žurnalisté a nahlížet na svá témata jinýma očima. Poté se již v dvoučlenných týmech věnovali příspěvkům, do kterých mohli vložit své představy o městě i nová zjištění z česko-německých diskuzí.

Projekttreffen vom 26.-29. Juli 2012 in Ústí nad Labem

Die Texte und Fotos sind in interkultureller Arbeit von deutsch-tschechischen Arbeitstandems entstanden, welche im Rahmen eines viertägiges Sommerseminars in Ústí zusammengekommen sind. Durch eine Stadtrallye und thematische Vorträge lernten die Teilnehmer die Stadt kennen und wurden zur Suche interessanter Recherchethemen inspiriert. Beim Workshop mit Profijournalistin Bára Procházková lernten sie als richtige Reporter in ihrer Muttersprache schreiben und journalistische Artikel aus einem neuen Blickwinkel zu sehen. Danach beschäftigten sie sich in deutsch-tschechischen Tandems mit ihren gemeinsamen Texten, in die sie ihre Vorstellungen und binationalen Erfahrungen mit der Stadt und dem Nachbarland mit einfließen ließen.

Interaktivního průvodce po městě Ústí nad Labem pro vás připravil tým mladých lidí z Čech a Německa: / Die Interaktive Stadtkarte Ústí nad Labem haben folgende junge Leute aus Deutschland und Tschechien für euch erstellt:
Martina Borovcová, Petra Borovcová, Karolin Bůžek, Ivana Červinková, Jonáš Ehrlich, Alice Frýbová, Luisa Gester, Julia Hajduga, Pascal Höll, Anne-Marie Klehr, Elizabeth Lehrmann, Ronny Müller, Nela Müllerová, Barbora Nechanická, Viktoria Ong, Tabea Storz, Lucie Sýkorovská, Hannah Thein, Lucie Velková a Robert Veselý.

Koordinační tým / Organisation des Projekts:
Jan Macháč, Lucie Michálková, Šárka Navrátilová a Philipp Kirchenmaier

Koordinační tým děkuje Alici Frýbové a Barboře Nechanické za pomoc s přípravami a organizací semináře. Zvláštní poděkování za inspirativní představení Ústí nad Labem z netradičních úhlů pohledu patří Ivaně Červinkové a Milanu Rudikovi.

Die Organisatoren danken Alice Frýbová und Barbora Nechanická für ihre Vorbereitungs- und Organisationshilfe. Eine besondere Danksagung gilt der kreativen Vorstellung der Stadt aus ungewöhnlichen Blickwinkeln, welche uns Ivana Červinková und Milan Rudik gewährten.

Velký dík bychom rádi vyjádřili Báře Procházkové za to, že podpořila projekt již v jeho počátcích cennými radami, a za to, jak dokázala motivovat účastníky svým workshopem žurnalistického psaní.

Unseren große Dank möchten wir außerdem Bára Procházková aussprechen, da sie unser Projekt vom Anfang an mit wertvollen Tipps unterstützte und einen grandiosen Workshop veranstaltet, der am Ende keine Wünsche offen ließ.

V neposlední řadě děkujeme fotografovi Martinu Jakubovi za ilustrační snímky, které jsou v průvodci použity u jednotlivých článků.

Und last but not least bedanken wir uns bei unserm Projektfotografen Martin Jakub für die illustrativen Bilder, die unserer Stadtkarte sehr bereichern.

Otevři oči – průvodce po městě jinak je projekt pracovní skupiny Interaktivní průvodce Česko-německého fóra mládeže.

Augen auf – Interaktive Stadtkarte der besonderen Art ist ein Projekt der Arbeitsgruppe Interaktive Stadtkarte vom Deutsch-Tschechischen Jugendforum.

Česko-německé fórum mládeže je skupina mladých lidí mezi 16 a 26 lety z České republiky a Německa. Společně se snažíme přispět ke zlepšení a prohloubení česko-německých vztahů. Každý rok se věnujeme projektům rozděleným mezi několik pracovních skupin. Zaměření naší činnosti je velmi různorodé, pracujeme s tématy Evropa, kultura, migrace, integrace, vzdělávání, demokracie a mnohými dalšími.

Das Deutsch-Tschechische Jugendforum ist eine Gruppe von jungen Leute zwischen 16 und 26 Jahren aus der Tschechischen Republik und Deutschland. Zusammen bemühen wir uns darum, die deutsch-tschechischen Beziehungen zu verbessern und zu festigen. Jedes Jahr entstehen neue Projekte, die auf individuelle Art und Weise zum Austausch und zur Verständigung beidseitig der Grenzen führen. Unsere Aktivitäten sind dabei sehr vielfältig, wir beschäftigen uns mit Themen wie z.B. Europa, Kultur, Migration, Integration, Ausbildung, Demokratie und vielem mehr.

Projekt byl realizován ve spolupráci s obecně prospěšnou kulturně-vzdělávací a vědeckou společností Collegium Bohemicum a Univerzitou J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit der gemeinnützigen Kultur-, Bildungs- und Forschungseinrichtung Collegium Bohemicum und der J. E. Purkyně Universität in Ústí nad Labem umgesetzt.

Finančně projekt podpořili Česko-německý fond budoucnosti, program Mládež v akci a Martin Hausenblas.

Die Finanzierung übernahmen der Deutsch-Tschechische Zukunftsfond, das Europäische Programm Jugend in Aktion und Martin Hausenblas aus Ústí nad Labem. Wir danken unseren Sponsoren herzlich.

  • Česko-německé fórum mládeže; Deutsch-tschechisches Jugendforum
  • DTZF
  • MHausenblas
  • colegium
  • ujep
unie

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah webových stránek odpovídá výlučně autor. Stránky nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der drin enthaltenen Angaben.

Design (c) Barbora Skřivánková 2012